NAMAZ SURELERİ (MP3) İNDİR

NAMAZ SURELERİ (MP3) İNDİR

***Fatiha Suresi

Mekke’de inmiştir. 7 âyettir.

Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına «Fâtiha» denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına «Ümmü’l-Kitâb», dinin asıllarını ihtiva eden manasına «el-Esâs», ana hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için «el-Vâfiye» ve «el-Kâfiye», ilk defa inen yedi âyet manasına «es-Seb’u’l-Mesânî», birçok esrarı taşıdığı için «el-Kenz». Peygamberimiz «Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz» buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha’da vardır. Zira Fâtiha’da, övgüye, ta’zime ve ibadete lâyık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hakimiyeti, O’ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm

1-Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2-El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3-Er’Rahmânir-Rahiym.  4-Mâliki Yevmiddiyn 5-Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn  6-İhdinassırâtal-müstekıym.  7-Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

Aralarında İmam Ebu Hanife’nin de bulunduğu bir gurup fakihe göre besmele, Fatiha’dan ve diğer surelerden bir ayet değildir, sadece Neml suresinin 30. ayetinde geçen besmele ayettir. Diğerleri sure başlarında teberrüken yazılmıştır. Onun için namazda sesli okunmaz.

Aralarında İmam Şafii’nin de bulunduğu diğer bir gurup fakihe göre besmele Fatiha ve diğer surelerin ilk ayetidir. Şafiiler besmeleyi namazda sesli okurlar. Bir hadiste “Besmele ile başlamayan her iş güdüktür” buyrulmuştur. Bu sebeple müslümanlar bütün işlerine “Besmele” ile başlarlar. İşlere Allah adıyla başlamak ne kadar güzel bir davranıştır! Nahl suresinin 98. ayeti gereği olarak da Kur’an okumaya başlarken “Euzü” çekilir.

 1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
 2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 3. O, rahmândır ve rahîmdir.
 4. Ceza gününün mâlikidir.
 5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 6. Bize doğru yolu göster.
 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Âmin.

«Âlemîn», âlem kelimesinin çoğuludur. İnsan, melek ve cin gibi akıl sahibi yaratıkların tamamını içine alan evrenin adıdır. Bazıları da, Allah’ın varlığına delâlet eden her şeye âlem denildiğini söylemişlerdir. Rahmân, iyi olsun kötü olsun, mümin olsun kâfir olsun, ayırım yapmadan dünyada nimetini herkese veren Allah demektir. Rahîm ise, ahirette nimetlerini sadece müminlere veren manasınadır. Cenab-ı Allah, dünyada herkese nimet verdiği halde, kendisine inananlara ahirette özel muamele yapacaktır. Kur’an’da geçen «Rahmân» ve «Rahîm» kelimeleri hep bu manada kullanılmıştır. Ceza günü, ahirette herkesin hesaba çekilip iyinin iyi, kötünün de kötü karşılık alacağı muhakeme günüdür. Müfessirlerin açıklamalarına göre kendilerine lütuf ve ihsanda bulunulan kimseler, peygamberler ve onların yolunda gidenlerdir. Gazaba uğramışların yahudiler, sapmışların ise hıristiyanlar olduğu rivayet edilmiştir. Bununla beraber, doğru yoldan sapma ve Allah’ın gazabına uğrama, yalnızca hıristiyan ve yahudilere mahsus değildir. 6. âyette Allah Teâlâ’dan bizi «doğru yol»a iletmesi istenmiş,7. âyette ise doğru yolun ne olduğu «örnekle eğitim» metoduna göre anlatılmıştır. Bu da başta Peygamber olmak üzere iyilerin yolunu iyi, kötülerin yolunu da kötü olarak göstermektir. İşte Kur’an’ın büyük bir kısmı, bu iki âyetin tefsiri mesâbesindedir.

***Fil Suresi

Kâbe’yi yıkmak isteyen Ebrehe’nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Mekke’de inmiştir, 5 âyettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2.Elem yec’al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim me’küül

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.

O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

 ***Kureyş Suresi 

Kureyş’e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır.  Mekke’de inmiştir, 4 âyettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3.Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf

1.Kureyş’e kolaylaştırıldığı,

2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,

3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki,

4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Kureyş kabilesi, bütün Araplarca kutsal sayılan Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için bütün kabileler onlara saygı gösterirdi; bu sayede onlar yazın Tâif’in serin yaylalarına, kışın da Yemen’in ılık bölgelerine serbestçe giderlerdi. İşte bu, Allah’ın onlara bir ihsanı idi, çünkü bu şekilde serbest dolaşma sonunda büyük ölçüde ticaret yapıyorlar ve kazanç elde ediyorlardı.

***Maun Suresi

Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke’de inmiştir, 7 âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn  2.Fezâalikellezii yedü’ul yetiym  3.Velâa yehuddu alâa ta’aamil miskiyn4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün  6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne  7.Ve yemneuunel mâauun

Dini yalanlayanı gördün mü?

İşte o, yetimi itip kakar;

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

Onlar gösteriş yapanlardır;

Hayra da mâni olurlar.

Bazı kimseler namazlarına riyâ katarlar, bazıları da namazın erkânını ihmal ederler. Âyette bunlara işaret edilmiştir.

***Kevser Suresi

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Mekke’de inen bu sûre 3 âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına «ebter» dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.İnnâa e’taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter

Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.

Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.

Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Bu sûrede kurban kesmek emredilmiştir. Kurban yakınlık demektir. Kurban kesmekten asıl maksat, bu ibadetle Allah’a yakınlık kazanmaktır.

***Kafirun Suresi

 

Kâfirlerden söz ettiği için bu adı almıştır. Mekke’de inmiştir, 6 âyettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn

De ki: Ey kâfirler!

Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

***Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke’nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine’de inen) sûrelerdendir. 3 âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer’den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği,

Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit

Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.

 ***Tebbet Suresi

 

 Tebbet, «kurusun» manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah’ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, “Mesed sûresi» diye de anılır.Mekke’de inmiştir, 5 âyettir.

Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslâm’a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, «Bizi bunun için mi çağırdın?» demişti. Bunun üzerine bu sûre indi.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 1. Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3.Se yaslâa nâaran zâate leheb 4.Vemraetühüü hammâaletel hatab 5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed

1.Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.

2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3.O, alevli bir ateşte yanacak.

4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

  ***İhlas Suresi

 

 İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke’de inmiştir, 4 âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad

1.De ki: O, Allah birdir.

2.Allah sameddir.

3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4.Onun hiçbir dengi yoktur.

Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.

 ***Felak Suresi

 

 

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine «iki koruyucu» anlamında «muavvizeteyn» denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine’de inmiştir, 5 âyettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 1. Kul euuzü birabbil felak 2.Min şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased

1.De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2.Yarattığı şeylerin şerrinden,

3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,

5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

  ***Nas Suresi

 

Nâs, insanlar demektir. Medine’de inmiştir, 6 âyettir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 1. Kul euuzü birabbinâas 2.Melikinnâas 3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas

1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3.İnsanların İlâhına.

4.O sinsi vesvesenin şerrinden,

5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Abdussamed (Namaz Sureleri)

Saad El Ghamidi (Namaz Sureleri)

Format : 128 kbps 44.1 khz mp3 Format : 128 kbps 44.1 khz mp3
1
Fatiha Suresi İndir
1
Fatiha Suresi İndir
2
Fil Suresi İndir
2
Fil Suresi İndir
3
Kureyş Suresi İndir
3
Kureyş Suresi İndir
4
Maun Suresi İndir
4
Maun Suresi İndir
5
Kevser Suresi İndir
5
Kevser Suresi İndir
6
Kafirun Suresi İndir
6
Kafirun Suresi İndir
7
Nasr Suresi İndir
7
Nasr Suresi İndir
8
Tebbet Suresi İndir
8
Tebbet Suresi İndir
9
İhlas Suresi İndir
9
İhlas Suresi İndir
10
Felak Suresi İndir
10
Felak Suresi İndir
11
Nas Suresi İndir
11
Nas Suresi İndir

  *********************************************************

HÜVALLAHÜLLEZİ*****

  

Haşr süresinin son üç ayetidir.Hadisi şerifte:Kim sabahladığında üç kere ” EÜZÜ BİLLAHİS-SEMİİL ALİMİ MİNEŞ-ŞEYTANİRRACİM ” (ALLAH;ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen ALLAH’a sığınırım) diyerek haşr süresinin son üç ayetini okursa, ALLAH ona akşama kadar YETMİŞ BİN MELEĞİ – salevat getirmek, istigfar etmek üzere -müvekkel kılar. O gün kişi ölürse ŞEHİTLİK sevabına yakın bir sevap kazanır.Akşam okunup yatıldığında sabaha kadar, sabah okunduğunda akşama kadar aynı sevap verilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard.Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 AMENERRASÜLÜ***

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri ALLAH’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “Onun (ALLAH’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler. ALLAH hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.”

AYETULKURSİ***

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.Okunduğu yer: Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce okunur.

Abdussamed

Saad El Ghamidi

Huvallahullezi İndir Huvallahullezi İndir
Amenerrasulu İndir Amenerrasulu İndir
Ayetulkursi İndir Ayetulkursi İndir
Reklamlar

5 thoughts on “NAMAZ SURELERİ (MP3) İNDİR

 1. dinleyerek öğrenmek isteyenler için çok güzel hazırlanmış emek verenlerden ALLAH razı olsun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s